Historie

Her kan du lese gamle avisartikler om Vang skoles musikkorps.

Vang skoles musikkorps ble offisielt stiftet 20. november 1974. Det hele startet imidlertid i 1972 med et ønske om å skaffe skolen et piano. Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) nedsatte en komite bestående av mødre som skulle skaffe midler til et piano. Denne komiteen ble senere kalt ”Mødreklubben”.

Mødreklubben satte i gang med kakelotteri til inntekt for et piano til skolen. Vang skole fikk imidlertid vederlagsfritt overta et brukt piano fra gamle Follum skole. Mødreklubbens oppsparte midler ble satt på en sperret konto i banken. Denne kapitalen ble begynnelsen til det økonomiske grunnlaget for Vang skoles musikkorps.

På foreldrerådsmøte i 1973 ble det snakket om start av et musikkorps ved skolen. En finanskomite ble opprettet og Mødreklubben fortsatte sitt arbeid. Det ble flere kakelotterier og formidagsbingo på Fossen. I september 1974 ble det på forelderådsmøte referert at finanskomiteens innsamlede midler til oppstart av musikkorps beløp seg til kr. 21.944.93. Protokollen fra møte forteller videre at opplysningen ble etterfulgt av kraftig applaus !

På grunn av denne innsatsen fra de som startet korpset, og fra alle de som har fulgt etter, har vi altså i  over 40 år kunne glede oss over et flott korps i bygda vår. Korpset har gitt både voksne og barn gode musikkopplevelser. Mye glede og vennskap. Og korpset har vært med på å skape stemning ved arrangementer i bygda og resten av Ringeriksregionen. I tillegg har korpset vært på turer i både inn- og utland. Korpset har besøkt Sverige, Danmark, Tyskland, Østerrike, Italia, Frankrike, England, og Irland siden 1974.

Korpset har siden starten vært dirigert av Dagfinn Ingvalsen, Tom Eikenes, Øystein Olsen Vadsten, Sissel Gerhardsen Røine, Trond Rønning og Tor Eid.

Vang skoles musikkorps har gjennom årene utviklet seg, både musikalsk og størrelsesmessig. Korpset har deltatt i marsj- og musikkkonkurranser med gode resultater. Det legges vekt på musikalsk kvalitet, samtidig som det er viktig å ta vare på et miljø hvor alle skal kunne trives. Hos oss finnes det ingen reservebenk! Her er alle like viktige. Antallet musikanter har de siste årene ligget rundt 30, fordelt på hovedkorps og  aspirant- og juniorkorps.  Vi tar opp medlemmer fra alle skoler i regionen, og ønsker spesielt velkommen elever fra skoler som selv ikke har korps.